DOTYCZY: UTRZYMANIA RUCHU, KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

W myśl obowiązujących przepisów kwalifikacje osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych, osób wykonujących w zakresie konserwacji i napraw urządzeń energetycznych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne powinny być zgodne z postanowieniem Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15.03.1989r (MP nr-8, poz.75) oraz z wytycznymi ustawy z dnia 07.07.1994r dz.U.nr-89, poz.414 Prawo Budowlane.

 

Pod pojęciem urządzenie elektryczne należy rozumieć, że jest to takie urządzenie techniczne służące do przetwarzania paliw i energii na paliwa lub energie innego rodzaju albo o zmiennych parametrach, przesyłania paliw lub energii albo zużywające paliwa lub energię.

AKTY PRAWNE:

[1] Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 09.05.1970r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych (Dz. U. nr-14, poz.125 i z 1974r. nr-12, poz.72).

[2] Ustawa z dnia 06.04.1984r. o gospodarce energetycznej ( tak zwane Prawo Energetyczne Dz.U.nr-21, poz.96, z 1887r., poz.33, poz.180, z 1988r nr-19, poz. 132 i z 1989r., nr-35, poz.192) oraz przepisy wykonawcze, a w szczególności: Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15.03.1989r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych ( Monitor Polski nr-25, poz.174).

Mają zastosowanie przy eksploatacji, pomiarach, próbach, konserwacji, remontach, przebudowie, rozbudowie, i rozruchu urządzeń energetycznych i innych robotach szczególnie niebezpiecznych jak: prace wewnątrz zbiorników, kanałów, komór, na wysokości, spawalnicze w warunkach zwiększonego zagrożenia pożarowego, a więc robót które powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Ponadto mają one zastosowanie przy pracach pomiarowo-badawczych i utrzymania ruchu wykonywanych na urządzeniach energetycznych będących w eksploatacji oraz wykonywanych w polach probierczych przyłączonych do tych urządzeń.

Kwalifikacje osób sprawujących kierownictwo i dozór nad urządzeniami energetycznymi.

Kwalifikacje osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych, osób wykonujących w zakresie konserwacji i napraw urządzeń energetycznych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne powinny być zgodne z postanowieniem: Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 15.03.1989r MP nr-8, poz.75.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymagających uprawnień, muszą posiadając ważne odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonania nie ma dostatecznych potrzebnych na danym stanowisku umiejętności i znajomości przepisów i zasad bhp.
Art.224§ 1 Kodeksu Pracy

Cały zakres prac przy urządzeniach energetycznych należy realizować zgodnie z ich instrukcjami wydanymi na podstawie przepisów regulujących zasady eksploatacji urządzeń energetycznych.

Osoby kierownictwa, dozoru i eksploatacji w myśl definicji, są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych, spełniające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej, określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984r o gospodarce energetycznej (Dz.U. z 1984r. poz.96 ) oraz Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15.03. 1989r (MP nr-8, poz.75).

Zespółl pracowników kwalifikowanych tworzy grupa pracowników, z których co najmniej połowa lecz nie mniej niż dwóch, posiada ważne zaświadczenie , stwierdzające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych.

Pomieszczenia w których zainstalowane są urządzenia energetyczne, dostępne tylko dla upoważnionych pracowników, stanowiące wydzielone pomieszczenia ( tereny ) lub części pomieszczeń ( terenu ) albo przestrzenie w budynkach albo poza budynkami nazywamy pomieszczeniami ruchu energetycznego. Do nich zaliczamy węzły cieplne, centrale grzewcze, komory sieciowe, hydrofornie, gazowe stacje redukcyjne, stacje uzdatniania wody, itd.