Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR powstało w maju 1990 roku. W postaci spółki cywilnej funkcjonowało do lipca 1995 roku. W październiku 1995 roku uległo przekształceniu z powodu zmiany miejsca stałego pobytu jednego z założycieli firmy. Od tamtego czasu i zgodnie z wydanym pozwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej nr 47753 z dnia 03.10.1995r. firma działa do dnia dzisiejszego.

 

Nasi pracownicy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz Posiadają niezbędne uprawnienia do świadczenia usług projektowych i wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, budowlanych wraz z funkcjami nadzoru dla w/w robót.

Jesteśmy przedstawicielem firmy VIESSMANN, DE DIETRICH, SCHÄFER WERKE GMBH na terenie naszego województwa ( producentów kotłów olejowo-gazowych).

Z racji tej zajmujemy się handlem, doradztwem, projektowaniem i montażem układów grzewczych z zastosowaniem urządzeń będących produktem tej firmy. Zakres naszego działania obejmuje pełen zakres robót ogólnobudowlanych, a także realizację węzłów i sieci cieplnych, gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Jesteśmy również zarejestrowani w Zakładzie Gazowniczym Bydgoszcz jako koncesjonowany Zakład uprawniony do realizacji tego rodzaju inwestycji.

Nasi pracownicy głównie wywodzą się z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy oraz Zakładu Gazowniczego Bydgoszcz.

Wyniesione z firm tych doświadczenie zawodowe pozwala nam realizować skomplikowane zadania inwestycyjne o wysokim stopniu utrudnienia, dając potencjalnemu inwestorowi zadowolenie i poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymogi określone ustawą o zamówieniach publicznych (zgodnie z art. 22 USTAWY z dnia 10.06.1994r. ).

Jesteśmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonywania określonych ofertą prac. Posiadamy niezbedną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia. Znajdujemy sie w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19. Zapewniamy, że firma nasza wykazywać będzie pełną dyspozycyjnościa w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Nadmieniamy, że posiadamy bogatą game sprzętu umożliwiającą realizacje bardzo skomplikowanych zadan w budynkach, na terenach zabudowanych jak i przestrzeniach otwartych.

Jak wynika z wyżej przedstawionego zestawienia specjalizujemy się w robotach związanych z budową i modernizacją sieci cieplnych i gazowych, kotłowni tradycyjnych olejowych i gazowych, Węzłów cieplnych z całym zakresem układów automatyki. Osiągnięte doświadczenie i praktyka w realizacji ww. elementów pozwalają nam zaprojektować oraz wykonać każde zlecenie w omawianym zakresie, na dowolnym typie automatyki wskazanej przez Inwestora. Obecnie należymy do nielicznej grupy przedsiębiorstw, które zapewniają kompleksową obsługę Klienta polegającą na projektowaniu, realizacji i eksploatacji wszelkich elementów składowych oferowanych w ogólnych warunkach współpracy ściśle związanych z charakterem modyfikowanych składników gospodarki energetycznej. Do zakresu usług wyżej proponowanych zaliczamy również inwestycje energooszczedne realizowane w trybie finansowania z tzw. trzeciej reki. Płynące z tego typu rozwiązan możliwości pozwalają mniej zasobnemu Zleceniodawcy osiągnąć wyniki ekonomiczne, które radykalnie poprawiają jego kondycję finansową przy preferencyjnie ustalonej spłacie kredytu.

W tych warunkach nasza firma realizuje cały zakres działań inwestycyjnych z własnych środków przekazując przedmiot umowy Inwestorowi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Z dniem podpisania protokołu Inwestor może przedmiot umowy amortyzować. Termin rozpoczęcia spłaty w każdym przypadku ustalamy indywidualnie , dając możliwość określenia najdogodniejszych jego zdaniem warunków rozliczeń kredytowych.

Tradycyjnie proponowana przez nas forma rozliczenia kredytu opiera się na stałej wysokości spłaty - począwszy od pierwszej raty do ostatniej. Taka sytuacja pozwala rozliczać powstałe zobowiązania na bardzo dogodnych warunkach.

Cały cykl spłaty kredytu rozkładany może być w terminie do dziesięciu lat.

Środki przeznaczone na tego typu inwestycje pochodzą z banków, które dają nam na ich realizacje pełne zabezpieczenie. Rozliczeniem tych przedsiewzięć po wykonaniu zajmuje sie nasza główna komórka organizacyjna w Poznaniu tj. firma "PIECOBIOGAZ" Sp. z o.o. Podkreślamy, że roboty wykonujemy na bazie najnowszych rozwiązań technologicznych z uwzglednieniem wszystkich potrzeb inwestora wynikających z realizacji danego zadania. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z możliwością podpisania umów o charakterze stałych usług konserwacyjnych oraz eksploatacyjnych.

Specjaliści z naszej firmy pomogą Państwu rozwiązać wiekszość problemów związanych z wdrażaniem technik energooszczędnych w budownictwie.

W przypadku, gdy oferta nasza spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY