OFERTA EKSPLOATACYJNA
DOTYCZY: OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ KONSERWACJI W NICH WBUDOWANYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH I KOTŁOWNI OLEJOWYCH JAK I GAZOWYCH

Zgłaszam ofertę na realizację prac w zakresie:

Obsługi eksploatacyjnej i konserwacji kotłowni olejowych i gazowych, węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynkach należących do zasobów firmy partnerskiej.

Koszt przedmiotowego zakresu prac realizowanych w okresie jednego miesiąca ustalony jest indywidualnie biorąc pod uwagę warunki eksploatacyjne jak i wymogi stawiane nam przez Zleceniodawców.

Warunki określone niniejszą ofertą będą utrzymane w przypadku zawarcia umowy nie później jak do 01.01.2002r. Po upływie tego okresu będą one waloryzowane zgodnie z wysokością wskaźnika GUS określoną w M.P. za miniony rok bez konieczności aneksowania zawieranych w tym czasie umów.

Przedmiotową konserwacją będą objęte następujące układy zasilania:

  • instalacja technologiczna ZW, CO CWU
  • instalacja elektryczna węzłów i kotłowni
  • instalacja AKP węzłów i kotłowni

Firma moja zapewnia dozór techniczny w zakresie eksploatacji ww. instalacji i urządzeń hydraulicznych wraz z konserwacją w cyklu całej doby. W zakresie przyjętych obowiązków leży również działanie związane z zabezpieczeniem skutków powstałych awarii w okresie trwania umowy bez uwzględniania nakładów materiałowych. Te ostatnie po dokonanej naprawie rozliczane będą według rzeczywiście poniesionych kosztów.

Firma moja w ramach zawieranych umów o utrzymanie ruchu i konserwację świadczy również usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa oraz udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych, z którymi borykają się Zleceniodawcy.

W przypadku zawarcia umowy zobowiązuję się do reprezentowania i ochrony interesu Zleceniodawcy W zakresie tematyki sanitarnej postrzeganej w warunkach prowadzonej eksploatacji.

Zapewniam, że prace wykonujemy szybko i solidnie w całym zakresie instalacyjnym.

ZAŁĄCZNIK NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ EKSPLOATACYJNĄ I KONSERWACJĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ KOTŁOWNI OLEJOWYCH I GAZOWYCH

Działania te obejmować będą swym zakresem wszystkie elementy wewnętrznej instalacji ZW, CO i CWU oraz węzłów i kotłowni w zakresie:

[1] Uszczelniania przecieków przy dławicach, połączeniach kołnierzowych i zaworach.

[2] Pomoc w zakresie doregulowania przepływów instalacji CO ( zgodnie z istniejącymi potrzebami i możliwościami technicznymi wynikającymi ze stopnia technologicznego przygotowania instalacyjnego w budynku ).

[3] Zabezpieczenie instalacji hydraulicznych w budynkach przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia awarii ( np. przed zamarznięciem ).

[4] Likwidacja niedogrzewań i zapowietrzeń instalacji wewnętrznej CO i CWU.

[5] Czyszczenie płukanie filtrów , odmulaczy, odmulników, zasobników CWU z nagromadzonych osadów i zanieczyszczeń.

[6] Kontrola pracy pomp, układów AKP oraz instalacji elektrycznej z uwzględnieniem pracy przemiennej jej segmentów. Okresowe pomiary i analizy spalin wraz z korektą nastaw palników kotłowych.

[7] Spuszczanie i napełnianie wody w instalacji CO i CWU w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

[8] Doradztwo w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki energią cieplną KPEC lub nośnikami energetycznymi typu gaz czy olej opałowy.

[9] Utrzymanie stałej sprawności technicznej armatury węzła lub kotłowni oraz instalacji wewnętrznych CO i CWU.

[10] Utrzymanie zgodnych z dokumentacją parametrów ciśnienia w instalacji wewnętrznej CO.

[11] Przeglądy gazowe dla obsługiwanych kotłowni w ramach zawieranych umów eksploatacyjnych oraz dla instalacji wewnętrznych poprzez dodatkowe zlecenie.

[12] Obsługa czynności wynikających z przeprowadzonych okresowych kontroli przez służby UDT, SANEPIDU, PIP, OCHRONY ŚRODOWISKA, KPEC, ZAKŁADU GAZOWNICZEGO i ENERGETYKI.

Zakres prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych będzie realizowany w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnych oszczędności w wydatkowaniu środków łożonych na opłaty za zużycie nośnika energetycznego oraz utrzymania prawidłowej obsługi i należytego stanu technicznego instalacji ( bez kosztów materiałowych i z pominięciem remontów ).

Częstotliwość pobytów w przedziale tygodnia określa się na liczbę 1 lub 2 razy lub na wezwanie Zleceniodawcy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.