INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DOTYCZY: określenia warunków kredytowania inwestycji.

Niniejszym przedstawiamy wersję naszej propozycji z określeniem kosztów obsługi kredytowej.
Oświadczamy iż:

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego od projektowania po bezpośrednie wykonawstwo, uruchomienie i eksploatację wszelkich urządzeń energetycznych w okresie spłaty kredytu.

STANDARD REALIZACJI:
[1] Kotły firmy SCHÄFER, BROTJE, DE DITRICH, VIESSMANN lub inne wskazane przez inwestora.
[2] Pompy firmy GRUNDFOS, LESZNO lub WILO.
[3] Automatyka kotłów z programatorem pogodowym.
[4] W kotłowniach gazowych montaż urządzeń aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego, a palniki gazowe z wbudowanymi urządzeniami kontroli szczelności.
[5] Roboty budowlane adaptacyjne:
 • Warunki ppoż. Bhp wg. Norm.
 • Glazura na posadzkach w kotłowni i magazynie oleju.
 • Glazura na ścianach do wysokości 120 cm w kotłowni, w magazynie oleju 20 cm ponad wysokość wanny.
 • Instalacja elektryczna wg. Wymogów określonych przepisami i normami.
 • Magazyn oleju o pojemności zapewniającej okres dwóch do trzech miesięczny.
 • Ciągłej pracy kotłowni.
 • Warunki uzdatniania wody - urządzenia firmy EPURO lub inne w dystrybucji na terenie RP.

[6] Sieci oraz węzły cieplne z automatyką w dowolnie ustalonej technologii

Proponowany okres ważności warunków kredytowych do dziesięciu lat

Istnieje możliwość przeniesienia ciężaru kredytu na umowę leasingową lub przekształcenie inwestycji w operatorstwo połączone ze sprzedażą energii cieplnej.

Termin realizacji zadania: dwa do trzech miesięcy od daty zawarcia warunków umownych dla inwestycji mniejszych. Przy zadaniach o szerszym zakresie obowiązuje indywidualny tryb uzgadniania czasu i formy realizacji.

Warunki gwarancji:

 • Materiały - wg warunków określonych przez producentów urządzeń
 • Robocizna - w odniesieniu do wad wykonawczych ( łączny okres gwarancji i rękojmi) wynosi 3 lata.

[I] Zakres rzeczowy prac uwzględnia rozwiązania techniczne zapewniające możliwość:

 • dokonania demontażu istniejących urządzeń i armatury z modernizowanych kotłowni, ze złożeniem ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • wykończenia budowlanego pomieszczeń ( adaptacja ) w zakresie ścian i posadzek.
 • niezależne regulowanie przepływów czynnika grzewczego na wskazanych przez inwestora obiegach grzewczych.
 • uzdatniania wody dla potrzeb kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w przypadku wystąpienia nieszczelności.
 • zastosowania we wszystkich układach instalacyjnych ( CO, CWU i cyrkulacji ) pomp firm GRUNDFOS, LESZNO lub innych.
 • automatycznego odpowietrzania instalacji wewnetrznych CO na bazie odpowietrzników zainstalowanych na końcówkach pionów grzewczych lub przy użyciu odpowietrzenia centralnego dla budynków z odłączeniem naczyń wzbiorczych od pozostałej części zadu.
 • wykonania instalacji elektrycznej w sposób umożliwiający zewnętrzne wyłączenie zasilania do kotłowni.
 • montaż instalacji wentylacyjnej i odprowadzania spalin z blachy kwasoodpornej wg wskazań opinii kominiarskiej.
 • opracowanie instrukcji obsługi.
 • Przeszkolenie pracowników zatrudnionych przez firmę w zakresie podejmowania podstawowych działań w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych w nowych kotłowniach i zasilanych przez nie instalacjach wewnętrznych CO i CWU.

[II] Uwarunkowania w zakresie finansowym.

Naszym zdaniem należy cały zakres prac opierać na rozliczaniu kosztów zużycia energii cieplnej przez przyszłego użytkownika zmodernizowanego układu.

Takie rozwiązanie służy jemu najlepiej i wszystkim odbiorcom energii cieplnej pozyskiwanej z nowoczesnych źródeł jej wytwarzania. Nie nosi w sobie znamion zainteresowania w zakresie maksymalizowania zysku z wytwarzanego i dostarczanego nośnika ciepła.

Z punktu widzenia warunków ekonomii jest to dla inwestora najlepsze rozwiązanie. Przy założeniu tym gwarantujemy Zleceniodawcy bardzo szeroki wachlarz działań serwisowych i konserwacyjnych połączonych z eksploatacją, zleconych do realizacji odrębną umową.

W ślad za tym idzie również bardzo szeroka gama usług serwisowych zapewniająca:

 • wysoką sprawność pracy zainstalowanych urządzeń w kotłowni
 • niski pułap kosztów stałych
 • bezpieczeństwo w zakresie zaistnienia i likwidacji stanów awaryjnych.

Tak ustawiony system rozliczeń gwarantuje stały pułap rat miesięcznych za zbudowane źródło nawet do 10 lat w wyjątkowych przypadkach. Układ taki nie mobilizuje do ustawicznego śledzenia zmian stawek rozliczeniowych obowiązujących na rynku i sztucznego motywowania potrzeby ich wzrostu.
Zaoszczędzone w ten sposób środki pozwalają przenieść ciężar istniejących wydatków na bardziej istotne elementy.
Przy tak przyjętej formie rozliczania indeksacja nie obejmuje ustalonych wcześniej kosztów realizacji obsługi kredytowej inwestycji, pozostawiając raty od początkowego okresu rozliczeń do końca ich trwania w nie zmienionym stanie.

Koszty napraw w okresie ważności warunków gwarancyjnych będą ponoszone przez naszą firmę tylko w przypadku:

 • stwierdzenia przyczyny powstania uszkodzenia urządzenia lub innej awarii mającej związek z zakresem świadczonych przez nas usług powstałych z winy źle wykonanego zadania przez naszych pracowników.
 • wykrytych wad technologicznych urządzenia w okresie ważności warunków gwarancyjnych.